PRELEGENCI

adw. prof. dr hab. Katarzyna Bilewska

adw. prof. dr hab. Katarzyna Bilewska

Dentons, Uniwersytet Warszawski

Prof. Katarzyna Bilewska, adwokat, partner w kancelarii Dentons, w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażu.

Prowadzi Praktyką Sporów Korporacyjnych. Doradza klientom w sporach na etapie przedsądowym, a także reprezentuje ich w postępowaniach sądowych dotyczących kwestionowania uchwał organów spółek, sporów pomiędzy wspólnikami, jak również pomiędzy wspólnikami i spółką.

Top 25 Women Lawyers in Business by Forbes 2022.

Jest profesorem uczelni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2017–2020 pełniła funkcję Kierownika Katedry Prawa Handlowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

adw. prof. dr hab. Andrzej Szumański

adw. prof. dr hab. Andrzej Szumański

Uniwersytet Jagielloński

Adwokat, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego. Jeden z trzech autorów projektu ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych. Uczestniczył w pracach nad przygotowaniem The OECD Principles of Corporate Governance z 1999 r. Przygotował jako ekspert Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych projekt Regulaminu Komisji ds. Ładu Korporacyjnego, umożliwiającego wdrażanie zasad Ładu Korporacyjnego dla Spółek Publicznych przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obecnie jest Przewodniczącym Zespołu Prawa Koncernowego w ramach Komisji ds Reformy Nadzoru Właścicielskiego przy Ministrze Aktywów Państwowych. Od roku 1995 pełni funkcję arbitra w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie a od 2015 r. jest członkiem Rady Arbitrażowej tego Sądu. Jest prezesem Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych od roku 2007. W latach 2005-2011 pełnił przez dwie kadencje funkcję prezesa Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.

Uczestniczył w wielu projektach restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych. Był członkiem rad nadzorczych m.in. Południowego Koncernu Energetycznego S.A. z siedzibą w Katowicach, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Krakowie, Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie. Zajmuje się opracowywaniem ekspertyz prawnych z zakresu prawa gospodarczego prywatnego, prawa umów oraz prawa arbitrażowego. Autor podręczników i komentarzy z zakresu prawa spółek i prawa papierów wartościowych, wielu artykułów, głos i recenzji z zakresu prawa handlowego. Uczestniczył w pracach legislacyjnych nad nowelą do Kodeksu spółek handlowych w zakresie odbywania posiedzeń organów spółek kapitałowych online z marca 2020 roku i nowelą do Kodeksu postępowania cywilnego na temat arbitrażu korporacyjnego z 2019 roku.

r. pr. dr Marcin Chomiuk

r. pr. dr Marcin Chomiuk

JDP

Radca prawny, Partner, Kieruje Zespołem Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego

Ekspert w zakresie prawa spółek, fuzji i przejęć (M&A), ze szczególnym uwzględnieniem transakcji transgranicznych oraz joint-venture.

W dotychczasowej karierze prowadził transakcje M&A zarówno po stronie kupujących, jak i sprzedających. Doradzał przy formowaniu złożonych przedsięwzięć Joint Venture. Prowadzone przez niego transakcje miały charakter transgraniczny i realizowane były w kooperacji z międzynarodowymi kancelariami.

Marcin doradza zagranicznym przedsiębiorcom przy wejściu na polski rynek, zarówno w drodze acquisition albo joint venture jak i utworzenia własnej struktury w Polsce, w tym przy budowie zakładu produkcyjnego bądź tworzeniu sieci usług.

W ramach specjalizacji z zakresu prawa spółek i transakcji M&A doradza strategicznie w zakresie relacji w grupach spółek, sporów korporacyjnych i post-M&A, łącząc praktykę korporacyjną z wiedzą naukową.

Wykształcenie i doświadczenie ekonomiczne pozwalają Marcinowi spojrzeć na transakcje nie tylko od strony prawnej, ale od strony celu biznesowego, do którego doradztwo prawne ma doprowadzić.

Współautor komentarza do Kodeksu spółek handlowych w wydawnictwie C.H.Beck oraz członek Kolegium Redakcyjnego Monitora Prawa Handlowego.

adw. dr Mateusz Grześków

adw. dr Mateusz Grześków

Pekao S.A.

Adwokat, doktor nauk prawnych.

Specjalizuje się w prawie spółek, w prawie rynków kapitałowych, także w zakresie transakcji fuzji i przejęć (M&A). Doświadczenie zawodowe zdobywał w wiodących polskich kancelariach prawnych, a obecnie związany pozostaje z Bankiem PEKAO S.A., w którym w ramach departamentu prawnego odpowiada za obszar transakcji M&A, ECM i DCM, z uwzględnieniem powiązanych kwestii regulacyjnych.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2015 r., a na tym samym uniwersytecie uzyskał w 2022 r. stopień doktora nauk prawnych za pracę doktorską pt. Połączenie odwrotne spółek prawa handlowego. Absolwent kursu American Law Program (2016) prowadzonego przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Columbus School of Law The Catholic University w Waszyngtonie (D.C.), a także kursu Schule des Deutschen Rechts (2016) prowadzonego przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z Ruprecht-Karls Universität Heidelberg i z Johannes Gutebnberg-Universität Mainz.

Autor wielu publikacji naukowych i komentarzy w prasie dotyczących prawa spółek i prawa rynków kapitałowych. W latach 2016-2022 pozostawał związany z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie prowadził zajęcia z prawa gospodarczego i handlowego w ramach studiów magisterskich.

dr Małgorzata Kożuch

dr Małgorzata Kożuch

Uniwersytet Jagielloński

Adwokat, doktor nauk prawnych, starszy wykładowca UJ w Katedrze Prawa Europejskiego UJ, Vice Prezes Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej, certyfikowany mediator, specjalista w zakresie mediacji w sprawach gospodarczych i cywilnych, trener mediatorów i drużyn mediacyjnych odnoszących sukcesy podczas prestiżowych konkursów międzynarodowych; przewodnicząca Komisji Etyki Naczelnej Rady Adwokackiej
adw. dr Piotr Kuźnicki

adw. dr Piotr Kuźnicki

SWPS

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude) i na tym samym uniwersytecie uzyskał stopień doktora nauk prawnych za wyróżnioną pracę doktorską pt. granica osobowości prawnej spółki kapitałowej. Absolwent studiów LLM na UC Berkeley School of Law (specjalizacja z zakresu prawa handlowego). W trakcie studiów otrzymał nagrodę Pro Bono za społeczne zaangażowanie. Prowadził także badania naukowe na Uniwersytecie Yale i UCLA.

Adwokat specjalizujący się w prawie spółek, transakcjach M&A i sporach korporacyjnych.

Wykładowca akademicki, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. W jego obszarze zainteresowań badawczych pozostają m.in. kwestie odpowiedzialności członków organów i wspólników spółek, ład korporacyjny, efektywność działania spółek, komparatystyka polskiego i amerykańskiego prawa spółek.  Autor publikacji w renomowanych czasopismach w tym m.in. w Glosie, Przeglądzie Prawa Handlowego oraz Rzeczpospolitej.

adw. dr Paweł Mazur

adw. dr Paweł Mazur

Rymarz Zdort Maruta

Adwokat, adwokat stanu Nowy Jork oraz senior associate w departamencie korporacyjnym kancelarii Rymarz Zdort.

Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2016 roku. W 2019 roku otrzymał tytuł LL.M. w dziedzinie prawa spółek na New York University School of Law i obronił pracę doktorską z prawa cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a wpis na listę adwokatów uzyskał w 2020 roku. Ponadto ukończył kursy prawa amerykańskiego współorganizowane przez Columbia Law School i University of Florida Levin College of Law, a także kurs prawa niemieckiego współorganizowany przez Uniwersytet w Bonn. Przed rozpoczęciem w 2017 roku współpracy z kancelarią Rymarz Zdort Maruta, wcześniej Weil, Gotshal & Manges – Paweł Rymarz sp.k., pracował w jednej z wiodących międzynarodowych kancelarii prawnych oraz odbywał praktyki w kancelariach prawnych oraz działach prawnych spółek w Polsce i w Niemczech.

Jest adiunktem na Uniwersytecie SWPS gdzie prowadzi zajęcia z prawa cywilnego i handlowego w ramach studiów magisterskich oraz podyplomowych.

r. pr. dr Ariel Mucha

r. pr. dr Ariel Mucha

Uniwersytet Pedagogiczny

Adiunkt w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii UP w Krakowie Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalizacja prawa handlowe) na podstawie obrony pracy doktorskiej pt. „Transgraniczna mobilność spółek w prawie Unii Europejskiej i polskim”. W 2018 roku był stypendystą Fundacji Alexandra von Humboldta (Julius-Maximilians–Universität Würzburg).

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim z wynikiem bardzo dobrym, a jego praca magisterska pt. „Kodeksy ładu korporacyjnego (corporate governance)” została wyróżniona w konkursie Przeglądu Prawa Handlowego na najlepsze prace magisterskie obronione w 2013 roku. Absolwent American Law Program 2015-16 (Jagiellonian University – Catholic University of America), a także studiów podyplomowych z zakresu prawa angielskiego i europejskiego organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie we współpracy z British Law Center (Cambridge University).

Autor kilkudziesięciu publikacji związanych z międzynarodowym prawem spółek, w tym publikacji w renomowanych europejskich czasopismach i wydawnictwach naukowych, np. European Company and Financial Law Review (ECFR), European Company Law (ECL), Springer. Wieloletni współpracownik naukowy Instytutu Allerhanda w Krakowie (Sekcja Prawa Spółek i Rynku Kapitałowego). W roku 2015 laureat drużynowego II miejsca w Konkursie Arbitrażowym Lewiatan, organizowanego przez Sąd Arbitrażowy przy PKPP Lewiatan, dodatkowo laureat I nagrody za najlepszą odpowiedź na pozew oraz II nagrody za najlepszy pozew.

adw. dr Szymon Syp

adw. dr Szymon Syp

SSK&W

Założyciel kancelarii prawnej SSK&W (najaktywniejszej kancelarii VC w regionie CEE według Pitchbook w 2022 r.). Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów VC na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC.
adw. dr Magdalena Zmysłowska

adw. dr Magdalena Zmysłowska

CMS

Adwokat, współpracownik kancelarii CMS, adiunkt na Uniwersytecie SWPS. W pracy naukowej i zawodowej zajmuje się prawem rynków kapitałowych, prawem handlowym i prawem prywatnym.

Autorka i współautorka publikacji z zakresu prawa rynków kapitałowych oraz prawa handlowego. Laureatka Nagrody Prezesa GPW za najlepszą pracę doktorską dotyczącą rynku kapitałowego (2018 r.) oraz I Nagrody „Przeglądu Prawa Handlowego” za najlepszą pracę magisterską z dziedziny prawa handlowego (2012 r.).

r. pr. Jarosław Dzierżanowski

r. pr. Jarosław Dzierżanowski

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Radca prawny, wieloletni dyrektor działu prawnego Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Specjalizuje się w prawie spółek handlowych oraz prawie rynku kapitałowego, posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki sporów korporacyjnych, doradza podmiotom gospodarczym przy transakcjach fuzji i przejęć oraz w procesach inwestycyjnych, autor licznych publikacji prasowych poświęconych prawu spółek oraz praktycznym aspektom ochrony praw inwestorów na rynku finansowym, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo.
adw. Bartłomiej Jankowski

adw. Bartłomiej Jankowski

WKB, SA KIG

Współzałożyciel i starszy partner w kancelarii WKB. Kieruje zespołem rozwiązywania sporów. Ekspert w zakresie rozwiązywania sporów sądowych i arbitrażowych (ICC, SCC, LCIA, SAKIG, Lewiatan), szczególnie na tle transakcji M&A, infrastrukturalnych, korporacyjnych oraz na tle umów handlowych, w tym z elementem transgranicznym.
Członek Rady Arbitrażowej SAKIG, w przeszłości członek Komitetu Arbitrażowego Sądu Arbitrażowego Lewiatan.

Ma również doświadczenie jako arbiter, w tym w sporach prowadzonych wg regulaminów krajowych i zagranicznych stałych sądów arbitrażowych. Poza reprezentowaniem w sprawach spornych doradza klientom w sprawach związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji infrastrukturalnych wykorzystując wiedzę z zakresu prawa cywilnego, budowlanego, ochrony środowiska, regulacji dotyczących prowadzenia działalności przez podmioty publiczne oraz prawa unijnego.

Rekomendowany w dziedzinie rozwiązywania sporów w rankingach Chambers Europe 2022, Chambers Global 2022 i The Legal 500 EMEA.

Magdalena Kasiarz

Magdalena Kasiarz

Kancelaria EY Law

Magdalena specjalizuje się w doradztwie inwestycyjnym, w tym w branżach nieruchomościowej oraz energii odnawialnej, oraz reorganizacjach tak wewnątrzgrupowych, jak i wewnętrznych. Jej doświadczenia obejmują także pomoc w sprzedaży oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

W swojej pracy kieruje się odpowiedzialnością za słowo, stawiając wiarygodność, zrozumienie dla sytuacji wszystkich stron i sprawną komunikację jako klucz do sukcesu.

Magdalena została wyróżniona w rankingu Legal 500 w kategoriach Commercial, Corporate and M&A, Restructuring and Insolvency oraz Banking and Finance.

Jest autorką licznych artykułów i komentarzy prawnych w zakresie fuzji i przejęć, restrukturyzacji oraz upadłości oraz mentorem w programie Early Warning.

adw. Katarzyna Krzykwa

adw. Katarzyna Krzykwa

BSWW

Katarzyna specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego oraz prawie spółek, a także w obsłudze prawnej fundacji i stowarzyszeń.

Jako starszy prawnik w kancelarii act BSWW legal & tax, z ajmuje się przygotowywaniem kompleksowej dokumentacji ofert publicznych oraz prywatnych akcji i obligacji. Doradza klientom korporacyjnym w procesach delistingów, wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji oraz nabywaniu znacznych pakietów akcji. Prowadzi bieżącą obsługę prawną spółek notowanych na rynku głównym GPW oraz NewConnect z zakresu spraw korporacyjnych i rejestrowych. Posiada doświadczenie w doradztwie z zakresu wypełniania przez spółki publiczne obowiązków informacyjnych. Uczestniczy także w postępowaniach administracyjnych.

Katarzyna jest współautorką pięciu publikacji naukowych: trzeciego i czwartego wydania komentarza do prawa rynków kapitałowych pod red. M. Wierzbowskiego, L. Sobolewskiego i P. Wajdy (C.H. Beck 2018 i 2022), drugiego wydania komentarza do ustawy o obligacjach pod red. M. Wierzbowskiego (C.H. Beck 2019), meritum postępowanie administracyjne, egzekucyjne i sądowoadministracyjne pod red. M. Wierzbowskiego (Wolters Kluwer 2020) oraz komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu pod red. M. Dyla, M. Królikowskiego (C.H. Beck 2021).

adw. Wojciech Łysek

adw. Wojciech Łysek

Dentons

Wojciech Łysek, adwokat, doradca restrukturyzacyjny, counsel w warszawskim biurze kancelarii Dentons, jest członkiem Zespołu Postępowań Sądowych i Arbitrażu oraz Praktyki Sporów Korporacyjnych.

Specjalizuje się w obsłudze postępowań spornych z udziałem przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem sporów korporacyjnych. Doradza spółkom prawa handlowego, ich wspólnikom (tak większościowym jak i mniejszościowym) oraz członkom ich organów. Posiada bogate doświadczenie m.in. w sporach dotyczących ważności uchwał organów spółek, sporach o własność udziałów lub akcji, sporach między wspólnikami większościowymi i mniejszościowymi oraz sporach dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządów spółek.

Autor komentarzy w prasie i portalach branżowych. Wykładowca na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz szkolenia aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie.

adw. Piotr Nowaczyk

adw. Piotr Nowaczyk

FIDIC

Ponad 450 postępowań arbitrażowych jako przewodniczący, arbiter jedyny, współarbiter lub radca prawny prowadzonych w języku angielskim, francuskim, niemieckim, polskim, czeskim, rosyjskim i ukraińskim, w ponad 20 krajach, na podstawie regulaminów ponad ok. 40 instytucji arbitrażowych.

Ponad 150 mediacji handlowych. Były sędzia, dyplomowany dyplomata, zatwierdzony przez FIDIC adjudicator wpisany na listę Prezydenta FIDIC, adwokat w Paryżu i Warszawie. Arbiter notowany w ok. 100 spisach arbitrów na całym świecie, w rankingach Who is Who Legal, Chambers Europe, Legalese, Euromoney i innych. Wyłączny zwycięzca kategorii Arbitraż dla Polski w konkursie ILO (International Law Office) Client Choice Award 2010, 2011 i 2012.

adw. Sylwester Pieckowski

adw. Sylwester Pieckowski

PSSP, RS Legal

Specjalizuje się w rozwiązywaniu sporów gospodarczych w trybie negocjacji, arbitrażu i mediacji.

 • Członek Izby Adwokackiej w Warszawie
 • Arbiter Sądów Arbitrażowych: w Warszawie (KIG, Lewiatan), w Pradze, Wiedniu (VIAC), Nowym Jorku (AAA-ICDR)
 • Mediator gospodarczy: Centrum Mediacji Lewiatan, Centrum Mediacji Gospodarczej PSSP w Warszawie, Międzynarodowe Centrum Mediacji w Warszawie, Instytut Mediacji w Warszawie, Sąd Arbitrażowy w Wiedniu (VIAC), Międzynarodowe Centrum Rozwiązywania Sporów w Nowym Jorku – ICDR/AAA, Sąd Okręgowy w Warszawie
 • Prezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, 2006-2018, Honorowy Prezes PSSP od 2018 r.
 • Współtwórca i Pierwszy V-Prezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan, 2006-2011
 • Członek i Przewodniczący Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości, 2005-2014
 • Członek Zespołu Ekspertów w Ministerstwie Gospodarki ds. założeń i projektu ustawy o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów, 2013-2015
 • Inicjator i współorganizator międzynarodowej konferencji: Global Pound Conference Warsaw – Kształtowanie przyszłości alternatywnego rozwiązywania sporów i lepszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości, Uniwersytet Warszawski, WPiA, 31.03.2017 r.
 • Wykładowca problematyki ADR na studiach podyplomowych SGH

Od lat wyróżniany przez Chambers Global (2010-2016) oraz Chambers Europe (2010-2018) w gronie wiodących prawników w Polsce zajmujących się rozwiązywaniem sporów.

adw. Łukasz Świątek

adw. Łukasz Świątek

BSWW

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji oraz stosunków międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Jako starszy prawnik w kancelarii act BSWW legal & tax, zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi rynku kapitałowego, w szczególności w ramach wspierania klientów korporacyjnych przy przeprowadzaniu IPO/SPO, wezwań, nabywaniu znacznych pakietów akcji, public M&A oraz delistingów, jak również specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prowadzeniem działalności przez dostawców usług finansowania społecznościowego oraz zagadnieniach dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.

Jego praktyka obejmuje także doradztwo korporacyjne dla spółek notowanych na rynku głównym GPW oraz New Connect, w szczególności przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych, komunikacji z akcjonariuszami i organami nadzoru, przeprowadzaniu walnych zgromadzeń oraz realizacji programów motywacyjnych.

Łukasz jest również współautorem wiodącego na rynku prawniczym komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wydanym przez Wydawnictwo C.H. Beck, w tym między innymi autorem komentarza do rozdziału V ustawy – środki bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki instytucji obowiązanych.

Od 2020 roku Łukasz jest członkiem Rady Nadzorczej jednego z domów maklerskich.

r. pr. Violetta Wysok

r. pr. Violetta Wysok

SA Lewiatan

Radca prawny, mediator, arbiter. Prowadzi mediacje w sporach cywilnych i gospodarczych. Współtworzyła Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Jest członkiem Komisji Arbitrażowej przy Polskim Komitecie Narodowym ICC oraz Komisji ds. Arbitrażu i ADR przy ICC.

Jest założycielką butikowej kancelarii prawnej WYSOK Kancelaria Radcowska, zajmującej się doradztwem prawnym dla przedsiębiorców, w tym w sprawach spornych, a także autorką wielu publikacji dotyczących rozwiązywania sporów.
Wyróżniana jako specjalista z dziedziny rozwiązywania sporów w rankingach Chambers Europe i Chambers Global w latach 2015-2023.

adw. Stanisław Żemojtel

adw. Stanisław Żemojtel

PwC Legal

W dyskusji weźmie udział adw. Stanisław Żemojtel (PwC Legal).W dyskusji weźmie udział adw. Stanisław Żemojtel (PwC Legal).Stanisław Żemojtel jest Partnerem PwC Legal, Liderem Zespołu Commercial & Regulatory Litigation, Adwokatem PwC Polska Stanisław jest liderem zespołu Commercial and Regulatory Litigation w kancelarii PwC Legal.

Stanisław specjalizuje się w postępowaniach sądowych, administracyjnych i arbitrażowych. Doradza w sporach gospodarczych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz sądami arbitrażowymi. Reprezentuje klientów przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Sądem Arbitrażowym przy SIDiR, Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu, a także postępowaniach arbitrażowych ad hoc toczących się w oparciu o regulamin UNCITRAL.

Posiada szczególnie bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów dla klientów z sektora telekomunikacyjnego oraz inwestycyjno-budowlanego, infrastrukturalnego, handlowego i bankowego. Wspierał przedsiębiorców w zakresie postępowań administracyjnych przed UKE i postępowań sądowych przed SOKiK w obszarze telekomunikacji oraz ochrony konkurencji. Reprezentuje również klientów w postępowaniach upadłościowych, w tym w postępowaniach z udziałem elementu transgranicznego. Został wyróżniony w kategorii Dispute resolution w rankingu Legal 500 EMEA 2017, 2018 oraz 2019 jako Next generation lawyer oraz 2020, 2021 i 2022 jako Rising Star.

Paweł Andrzejewski

Paweł Andrzejewski

cc group

Deputy Head of Corporate Finance

 • w cc group od 2011
 • ECM, M&A
 • wcześniejsze doświadczenie: bankowość inwestycyjna (ECM), SEC,
 • 17-letnie doświadczenia na rynku kapitałowym oraz w obszarze finansów przedsiębiorstw,
 • odpowiada za całokształt działań z zakresu zarządzania projektami pozyskania kapitału, a jako project manager przeprowadził ponad 50 transakcji pozyskania kapitału (IPO, SPO, private placement, M&A),
 • absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Finanse i Bankowość),
  graduated from Warsaw University (Finance&Banking),
 • Autoryzowany Doradca w Altenatywnym systemie Obrotu na GPW.
Marcel Animucki

Marcel Animucki

bValue Fund

Marcel Animucki pełni funkcję Principal w bValue Fund. Dołączając w 2017 roku jako analityk, stopniowo stawał się odpowiedzialny za pozyskiwanie transakcji, zarządzanie lejkiem inwestycyjnym oraz nadzór nad spółkami portfelowymi.

W bValue pozyskał i aktywnie wspiera tworzenie wartości w takich firmach jak: Port, Fluentbe, Rayscape, Shopstory, Timerise, Dataplace i innych.

Przed dołączeniem do bValue Marcel zdobywał doświadczenie w fuzjach i przejęciach, wspierając zarówno stronę kupującą, jak i sprzedającą w procesach akwizycyjnych, budowaniu strategii i doradztwie transakcyjnym dla korporacji z Europy Środkowo-Wschodniej. Marcel jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i uzyskał tytuł Chartered Financial Analyst (CFA).

Mateusz Bodio

Mateusz Bodio

RKKVC

Mateusz Bodio is a Founder & Managing Director in RKKVC, focusing on the whole spectrum of the investment processes: business origination, venture analysis and negotiations. Some of the flagship investments includes SpaceX, KarmaCheck or MoveAI. He is an entrepreneur with a demonstrated work experience in the USA, United Kingdom, Poland and Kazakhstan, on the other hand he has successful exit from a start-up in transport industry.

Before joining RKKVC, Mateusz worked in family office that that core business was heavy industry. The office has its own VC arm that invest in IoT and data science companies. Mateusz served as an adviser to portfolio companies and leveraged his professional network to create new opportunities and open business channels. Mateusz also held position as a management board and supervisory board member in companies from IoT 4.0 and data science/big data industry.

Mateusz enjoys mentoring entrepreneurs and defining marketing and product strategies. He have advised, invested and raised capital for companies and venture capital firms across a spectrum of funding sources from angel investors to the CVC funds. Mateusz has masters in Law (PL), masters in business (UK) and postgraduate finance (PL/UK).

Monika Borowiecka

Monika Borowiecka

Tangent Line VC

Partner Zarządzający w Tangent Line VC, funduszu wspierającym aktywność inwestycyjną polskich przedsiębiorców. Akcjonariusz i Członek zarządu spółek specjalizujących się w rozwijaniu innowacyjnych technologii na polskim rynku między innymi Triomega i KidiHub.
Z wykształcenia i zamiłowania Coach i Mentor.

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie zawodowe – zdobyte m.in. w jednej z największych międzynarodowych korporacji – Mars Polska.

Wierzy w biznes oparty na wartościach, którymi są ludzie, wiedza a przede wszystkim rozwój – zarówno osobisty jak i technologiczny. Kreatywna, przedsiębiorcza, relacyjna, z wysokimi kompetencjami uczenia się i zarządzania zmianą.

Artur Gątowski

Artur Gątowski

PwC Legal

Radca prawny, partner PwC Legal, członek Zespołu Prawa Spółek, współpracujący z Zespołem Commercial & Regulatory Litigation, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizuje się w transakcjach M&A oraz restrukturyzacjach grup kapitałowych nakierowanych w szczególności na restrukturyzację podatkową. Brał udział w wielu procesach reorganizacji (również transgranicznych) podmiotów gospodarczych, w szczególności grup spółek kapitałowych, obejmujących m.in. procesy połączeń i podziałów. Artur uczestniczył także w transakcjach M&A, obejmujących w szczególności sprzedaż albo nabycie udziałów lub akcji w spółkach należących do różnych sektorów gospodarki, jak również sprzedaż albo nabycie przedsiębiorstw spółek handlowych lub ich zorganizowanych części.

Piotr Kwapień

Piotr Kwapień

HAITONG

Bankier inwestycyjny z 15 letnim doświadczeniem zawodowym. W trakcie swej kariery w kierował kilkunastoma projektami transakcyjnymi w Polsce i za granicą, głównie w sektorze przemysłowym. Transakcje te obejmowały zarówno doradztwo dla właścicieli firm (indywidualnych i korporacji) przy sprzedaży przedsiębiorstw, jak i doradztwo dla inwestorów przy akwizycjach spółek w Polsce i w krajach CEE.

W 2021 r. Piotr dołączył jako Wicedyrektor do zespołu M&A Banku Haitong, drugiego największego Chińskiego banku inwestycyjnego. Wcześniej pracował w zespołach KPMG, Global M&A Partners oraz The Royal Bank of Scotland.

Paweł Maj

Paweł Maj

Warsaw Equity Group

Paweł jest dyrektorem inwestycyjnym funduszu Warsaw Equity Group. Wcześniej współzarządzał trzema funduszami VC (dwa fundusze bValue oraz fundusz Skyline Venture) oraz notowanym na GPW butikiem doradczo-inwestycyjnym Skyline Investment.
Dotychczas w swojej karierze dokonał łącznie ponad 60 inwestycji i uczestniczył w więcej niż 20 exitach oraz zasiadał w radach nadzorczych i zarządach ponad 30 spółek. W okresie 2021-2022 wspierał startupy w fundraisingu, zamykając średnio jedną rundę w miesiącu.
Paweł bierze aktywny udział w rozwoju ekosystemu startupowego w Polsce i CEE jako mentor, prelegent, wykładowca, członek jury oraz autor licznych publikacji. Mentor PSIK w ramach programu Social Business Accelerator.
Patryk Mrozicki

Patryk Mrozicki

PwC Legal

Radca prawny, Senior Associate w kancelarii PwC Legal, członek Zespołu Prawa Spółek, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa
cum laude).

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa korporacyjnego i spółek, w tym bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych w zakresie prawa handlowego, korporacyjnego i cywilnego. Uczestniczył w procesach przekształceń, podziałów i połączeń spółek prawa handlowego, w tym w zakresie procesów transgranicznych. Posiada szerokie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej na rzecz polskich i zagranicznych klientów w obszarze transakcji M&A.

Michał Portalewski

Michał Portalewski

Excalibur Capital

Współzałożyciel Excalibur Capital. Przedsiębiorstwo założone w 2014 stał się wiodącym, niezależnym, polskim doradcą przy procesach fuzji i przejęć oraz finansów przedsiębiorstw w Polsce z unikalną siecią kontaktów i doświadczeniem w transakcjach międzynarodowych.

Od kilkunastu lat pracuje w bankowości inwestycyjnej przy pozyskiwaniu kapitału, a także obsłudze Fuzji i Przejęć oraz zarządzaniu strategicznym.

Umiejętności zarządcze zdobywał na stanowiskach kierowniczych i doradczych w spółkach z branży finansowej oraz produkcyjnej.

Organizował i przeprowadzał procesy pozyskiwania kapitału o łącznej wartości kilkuset milionów euro w formie kapitału własnego oraz dłużnego, w tym w formie emisji obligacji oraz akcji, obsługując spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, współpracując z funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi, z funduszami PE oraz inwestorami strategicznymi w Polsce i na świecie.

Magdalena Surowiec

Magdalena Surowiec

Unfold.vc

Ma wieloletnie doświadczenie w tworzeniu strategii biznesowych, procedurach budowy efektywnie działających zespołów (zwłaszcza w środowisku technologiczno-kreatywnym), zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi, planowaniu i wdrażaniu strategii sprzedażowych oraz marketingowych. Na przestrzeni lat współpracowała m.in. ze startupami z obszarów: Biotech (Genomtec, Bioavlee, Bioceltix, Intelliseq), FoodSafe (Terrabio), Hightech (APS), HRtech (Universality, Challenge Rocket), RaaS (Poley.me), SEO (Boostsite) czy Virtual production (PixelRace), w zakresie m.in. pozyskiwania finansowania i poszukiwania dróg dezinwestycji, realizacji procesów marketingowych, umacniania relacji z inwestorami, budowy modeli biznesowych, planowania i realizacji strategii wzrostu wartości spółki, a także wdrażania metod „zwinnego” zarządzania wsparcia spółek przy przygotowaniach do wejścia na giełdę.

W latach 2010-2014 pełniła funkcję prezesa zarządu Lemon Sky, jednej z czołowych agencji digitalowych w Polsce. Na co dzień menedżerskim i inwestycyjnym know-how dzieli się ze studentami, uczestnicząc w programach wspierających aspirujących młodych liderów. Prowadzi też zajęcia w ramach programów akceleracyjnych dla kobiet planujących uruchomić własne biznesy.

W lipcu 2021r. dołączyła do zespołu funduszu Unfold.vc jako Managing Partner. Unfold.vc inwestuje w przedsięwzięcia biznesowe z zakresu nowych technologii w sektorach medtech, biotech, martech oraz foodtec

Hanna Szczepańska

Hanna Szczepańska

BSWW

Jako prawnik w kancelarii a ct BSWW legal & tax, Hanna specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego oraz prawie spółek. Prowadzi bieżącą obsługę prawną podmiotów korporacyjnych, w tym spółek notowanych na rynku głównym GPW oraz NewConnect, wszczególności przy wykonywaniu obowiązków informacyjnych, komunikacji z akcjonariuszami i organami nadzoru, a także przeprowadzaniu walnych zgromadzeń. Hanna posiada również doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji transakcji M&A oraz dokumentacji compliance dla spółek kapitałowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała od pierwszego roku studiów pracując w renomowanych warszawskich kancelariach prawnych.

Robert Wąchała

Robert Wąchała

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie i studiów podyplomowych z zakresu wycen przedsiębiorstw i inwestycji kapitałowych SGH w Warszawie. Od początku kariery zawodowej związany z rynkiem kapitałowym.

W latach 1996-2006 pracownik KPWiG, ostatnio na stanowisku Dyrektora Departamentu Informacji i Analiz.

W latach 2007-2019 w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego kierował kolejno pracami Departamentu Nadzoru Obrotu, Departamentu Infrastruktury Rynku Kapitałowego i Nadzoru Obrotu oraz Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego.

Jako dyrektor Departamentu Nadzoru Obrotu (2007-2018), nadzorował wykonywanie przez emitentów obowiązków informacyjnych, wykrywanie przestępstw manipulacji i wykorzystania informacji poufnych, wykonywanie przez inwestorów obowiązków notyfikacyjnych o transakcjach oraz przestrzeganie przepisów o przejęciach spółek publicznych.

Sekretarz Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych (1999-2001).

Członek Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych (2004-2007).

Członek Komitetu Indeksów Giełdowych (2005-2009 i 2013-2019).

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO?

ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA